Å bo hos oss

Parkering/Garasje

Retningslinjer og veiledning for garasjeplasser og parkering


Garasjer

Borettslaget har i dag 100 garasjeplasser som fordeles fortløpende etter venteliste som henger som oppslag på tavla i hvert inngangsparti. Lista oppdateres fortløpende, ca 1 gang per måned, eller etter behov. Beregnet ventetid er pr.i dag (2021) ca 3,5-4 år, men dette varierer alt etter hvor mange leiligheter som selges og om selger har garasjeplass. Garasjene som borettslaget disponerer befinner seg under Rema 1000 butikken i BK9 (10 plasser), separate egne garasjer mellom BK 11 og 13 og mellom BK 13 og 15 (60 plasser) og i garasjeanlegget under BK 15B (30 plasser).

For å kunne sette seg på venteliste for garasjeplass, må man være andelseier i borettslaget og man kan tidligst sette seg på venteliste den datoen man overtar en leilighet. Mottar man en garasjeplass, så er det ikke tillatt å leie ut garasjen.  I de tilfeller hvor en andelseier har en garasjeplass og leier ut sin leilighet, vil man miste retten til å beholde garasjeplassen.

Alle garasjeplassene har samme månedsleie som i dag er på kr. 400.-  Depositumet er på kr. 2000.- pluss et mindre eierskiftegebyr. For garasjeplasser under Rema 1000 butikken og i garasjeanlegget under BK 15B, tilkommer et depositum på kr. 500.- for fjernkontroll til portåpneren.

Dersom man takker ja til garasjeplass, er det den plassen som blir ledig som andelseier må ta. Det er imidlertid muligheter for bytte ved senere anledninger, men da må den enkelte leietaker selv kontakte vedkommende for bytte. Ved bytte skal det fylles ut et eget skjema som leveres styret som så sender dette til OBOS for registrering.

Det tilkommer et mindre eierskiftegebyr ved garasjebytte.

Det er nå muligheter for å lade EL-bilder i et begrenset omfang i garasjene.  Kapasiteten på strømnettet til borettslaget er ikke beregnet for dette, men borettslaget har lagt til rette for at et begrenset antall kurser med 10A sikringer kan legges opp. Kostnaden for å etablere et ladepunkt  i garasjen, må den enkelte andelseier selv ta.  I garasjeanlegget under Rema 1000 butikken, har alle plassene kontakter for lading av EL-biler.  Når man leier en garasje vil leietaker motta et eget skriv om framgangsmåte dersom man ønsker å etablere et ladepunkt.  Kjelsås Elektro AS skal benyttes for å etablere ladepunkt i garasjene, men styret skal alltid kontaktes i forkant.

Det er for øvrig muligheter for lading ved øvre delen av Betzy Kjelsbergs vei, på dedikerte plasser i regi av Oslo kommune.

Ønsker du å bli satt opp på venteliste for tildeling av garasjeplass, så send en epost til lillo.terrasse@gmail.com og oppgi følgende

Navn
Adresse
Leilighetsnr
Telefonnummer

Parkering

Ønsker du  kostnadsfritt å få tilsendt et parkeringskort i din postkasse slik at du kan benytte borettslagets biloppstillingsplasser, så må du først sette deg opp på ventelisten for garasjeplass, da det bare er de som står på denne listen som kan få parkeringskort.

Når du sender en epost til styret om å bli satt opp på ventelisten for garasjeplass, så oppgi også at du ønsker et parkeringskort med opplysning om bilens registreringsnummer.  Som tidligere nevnt, er det bare andelseier av leiligheten som kan sette seg på venteliste for garasjeplass og få tildelt parkeringskort.

Styret ber om at alle som har parkeringskort og som benytter borettslagets oppmerkede parkeringsplasser nøye setter seg inn i retningslinjene beskrevet nedenfor. Informasjonen gjelder også øvrige beboere samt de som har garasjeplass da det også foreligger retningslinjer for parkering i oppkjørselen.


1. All parkering av beboere med parkeringskort skal skje innenfor de oppmerkede plassene som tilhører borettslaget. Borettslaget disponerer også oppstillingsplassene ved Rema 1000 butikken utenom butikkens åpningstider.  Her vises det til egen skilting ved butikken.  Det er spesielt viktig at man er nøye med å parkere innenfor de oppmerkede strekene. Slurvete parkering gir grunnlag for bøter og i verste fall borttauing hvis man blokkerer plassene ved siden av.

2. Gyldig parkeringskort skal alltid ligge synlig i frontruten. Kortet skal være utfylt med andelseiers navn og bilens registreringsnummer. Det deles kun ut ett parkeringskort pr. leilighet, men man kan påføre flere registreringsnummer på samme kort. Dessuten skal parkeringskortet ha påført korrekt årstall. 

Kortene er gyldig i ett kalenderår.  Nye kort for påfølgende år deles ut ved årskiftet til de som fremdeles står på garasjelista og som har parkeringskort.  Skulle noen ikke motta nye parkeringskort, må styret kontaktes i løpet av første uke i januar.  Det er alltid andelseiers eget ansvar å til enhver tid sørge for at gyldig parkeringskort med gyldig årstall ligger synlig i frontruten på bilen. Kjøretøy med parkeringskort hvor opplysningene ikke er utfyllt korrekt, vil risikere å bli bøtelagt.  Over tid kan også teksten som er utfyllt på parkeringskortene slites eller bli blasse, og da må andelseieren sørge for å gjenoppfriske dette.  Andelseiere som har garasjeplass har ikke anledning å parkere på de oppmerkede plassene.

3. Det er kun de plassene som er reservert for Lillo Terrasse borettslag som man kan benytte, altså plasser kun på "vår" side av veien. Det vil si de plassene som er mellom blokk nr. 11 og 13 og mellom blokk nr. 13 og 15. I tillegg har vi noen plasser ved de øvre garasjene som også kan benyttes. Biloppstillingsplassene ved BK 7 er det nå Rema 1000 som disponerer, men som nevnt i punkt 1 kan også disse plassene benyttes utenom butikkens åpningstider (se egne skilter ved Rema 1000 butikken for dette). Uansett hvor en bor så kan man benytte hvilken som helst av disse plassene med gyldig parkeringskort, da ingen plasser er reservert for enkelte beboere.

Vær imidlertid oppmerksom på at på plass nr. 15, utenfor transformatorhuset ved Betzy Kjelsbergs vei nr. 11, gjelder spesielle regler. Alle beboere med gyldig parkeringskort kan parkere på denne plassen, men det er viktig å være klar over at avstanden fra  dør / vegg til kjøretøyet må minimum være 1,20 meter.  Det må være god margin til at dørene på huset kan åpnes ved en eventuell utrykning fra Oslo kommune.

4. Parkering i oppkjørselen er ikke tillatt.  Kortere opphold (maks 20 minutter) for av- og pålessing av varer kan imidlertid forekomme, men uansett må kjøretøyet ikke være til hinder for søppeltømming, brann, ambulanse, politi og øvrige utrykningskjøretøy. Dersom håndtverkere kommer privat til beboerne hvor parkering i oppkjørsel blir lengre enn 20 minutter, skal Aker P-Drift kontaktes og tillatelse kan da gis pr. telefon. Telefonnr. Til Aker P-Drift er 22167080. Alternativt kan vaktmester kontaktes for utlevering av midlertidig parkeringskort med påskrift om midlertidig tillatelse for parkering i oppkjørsel.  De midlertidige parkeringskortene skal på lik linje med øvrige parkeringskort fylles ut korrekt.

5. Ved utleie av leiligheter vil ikke den som leier ha rett til å få parkeringskort da disse er forbeholdt andelseierne. Heller ikke andelseier som leier ut leiligheten vil kunne få beholde parkeringskortet, da man fysisk selv må bo i borettslaget.  Andelseiere som kommer til toppen av garasjelista i et tidsrom hvor leiligheten leies ut, vil ikke få tildelt garasjeplass, men i stedet bli satt nederst på lista.

Vi har en anstrengt parkeringssituasjon i borettslaget, og styret ber derfor alle om å være nøye med å parkere riktig. Dette gjelder også for MC som er motorkjøretøy. Borettslaget har avtale med parkeringsselskapet Aker P-Drift som også er kjent med disse retningslinjene, og de kan bøtelegge alt av motorkjøretøy hvis man parkerer på steder der det ikke er lov. Aker P-Drift er daglig til stede i Lillo Terrasse borettslag og inspiserer parkeringen. Styret henstiller også til alle som har garasje at de til enhver tid benytter disse slik at øvrige beboere lettere finner plass til gateparkering når borettslagets plasser er opptatt.

 

Sist oppdatert: 12.04.2021