Å bo hos oss

Parsellhage

I 2018 ble det i henhold til et generalforsamlingsvedtak bestemt at det skulle etableres parsellhager i Lillo Terrasse borettslag på baksiden av Betzy Kjelsbergs vei 7.
Borettslaget har en egen parsellkomite som administrerer parsellhagene og som i dag ledes av Line Halstensen i nr. 7. 
Eventuelle spørsmål knyttet til parsellhagene kan rettes til henne.

Hun har følgende kontaktinformasjon og kan kontaktes på mail: line.halstensen@yahoo.no

Parsellhagene er forbeholdt andelseiere i borettslaget, og når det gjelder påmelding for leie av parsellhager, annonseres dette i form av oppslag på oppslagstavlene i borettslaget.

 

LEIE

Medlemmer kan leie parsellen så lenge parselldyrkeren ønsker.

Det betales en årlig avgift for leie av parsellen. Leien er kr. 200,- og depositum kr. 100,-.
Leien gir rett til å disponere én parsell med de rettigheter og plikter nevnt her.

Er det ledige parseller etter at fordelingen er foretatt, vil disse være tilgjengelig for de medlemmene som ønsker flere.
Dette er uten ekstra kostnad. Når det er flere kasser enn betalende dyrkere, vil de resterende kassene fordeles etter en tilfeldig utvelgelse.
Ledige kasser kan også brukes til fellesdyrking.

Parsellen, eller deler av den, kan ikke lånes bort, leies ut eller gis videre av leietaker selv.

Oppsigelse
Dersom et medlem sier opp avtalen i løpet av kalenderåret, blir det ikke tilbakebetalt avgifter for inneværende år.
Ved vesentlige brudd på vedtekter, betaling av avgifter og leie, eller brudd på ordensreglene kan avtalen termineres.

Dersom pallekarmen ikke er ryddet før ny sesongoppstart, vil retten til tilbakebetaling av depositum bortfalle.


ORDENSREGLER


Stell av parsellen
Opparbeiding bør være påbegynt seinest 20. mai. Er opparbeiding tross advarsler ikke startet innen 15. juni,
kan parsellen overdras til andre.

Det skal være aktivitet på parsellen hele vekstsesongen.

Det som sås/plantes skal ikke skape dårlige lysforhold hos naboen. Maksimal høyde på beplantning i parsell er 1,5 m.

Bruk av kjemiske plantevernmidler er fullstendig forbudt.

Parsellene skal kun benyttes som dyrkingsareal. Vekstbøyler, små drivhus og vekstbenker tillates med høyde opp til 1,5 m.

Ved sesongens slutt skal parseller ryddes. Det er medlemmets ansvar å frakte bort avfallet.
Vekstbøyler, små drivhus og vekstbenker må tas inn i vinterperioden (1. oktober til 15. april).

Hvert medlem har et særskilt ansvar for orden i og rundt sin egen parsell.

Det er ikke tillatt å sette opp kasser på uteområdet utenfor parsellhagen, uten å søke styret i Lillo Terrasse borettslag om dette på forhånd.

 

Uønska planter, plantesykdommer og skadedyr
Det er bare tillatt med godkjente settepoteter og setteløk. Dette for å unngå spredning av alvorlige potetsykdommer.

Bekjempelse av brunsnegler er alles ansvar. Alle må fjerne brunsnegler fra egen parsell.

Vi ønsker ikke at det dyrkes svartelista planter i parsellhagen.

Ved mistanke om farlige/mistenkelige sykdommer eller skadedyr, skal dette videreformidles til de andre parselldyrkerne.

Redskaper, utstyr og bod
Parsellhagelagets redskaper er til felles bruk og må ikke fjernes fra området. Redskapene skal behandles pent,
rengjøres og settes tilbake på plass i boden etter bruk.

Redskapskassen er primært til oppbevaring av fellesutstyr. Alt som ikke er merket med navn er å anse som felles.

Fellesområdet
Det er avsatt egne områder til felles bærhage og frukttrær.

Vedlikeholdet av alle fellesarealer er et forpliktende ansvar som følger med medlemskapet.

Dugnad
Alle medlemmer forventes å møte på minst 1 dugnad pr sesong i tillegg til høsting av felles frukt/bær, poteter.

 

Styret i Lillo Terrasse borettslag vil alltid være det øverste organet i forbindelse med hvordan fellesarealene disponeres.

 

Reglene vil oppdateres løpende.

 

Sist oppdatert 04.03.2021