Til andelseierne i Lillo Terrasse Borettslag

 

                                     Ordinær generalforsamling 2022

 Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

 Lillo Terrasse Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling mandag 25. april 2022.

  Grunnet Corona-situasjonen i samfunnet, vil sannsynligvis generalforsamlingen også i år bli gjennomført digitalt, men endelig beskjed kommer senere.
 I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvordan møte gjennomføres.

 Forslag som andelseier ønsker at generalforsamlingen skal behandle, må være styret i hende senest søndag 20. februar 2022.

 For å sikre en effektiv og god saksbehandling av forslagene som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må følgende punkter følges:

 

  1. Det må formuleres en god skriftlig fremstilling i et eget dokument om hva saken dreier seg om.
    Det må også gå klart fram at forslaget ønskes behandlet på generalforsamlingen.  

    Kall gjerne dokumentet for:

      «Forslag til generalforsamlingen 2022 i Lillo Terrasse borettslag»

  1. Dokumentet skal inneholde navn og leilighetsnummer til den eller de andelseiere som stiller forslaget.
  2. Det skal formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over på generalforsamlingen.

        Her må det også foreligge en beskrivelse av hvordan forslagsstiller tenker at forslaget skal gjennomføres.

 Forslagene sendes elektronisk på epost med vedlegg til lillo.terrasse@gmail.com

 Dersom det er vanskelig å sende epost, kan man alternativt legge skriftlige forslag i styrepostkassene
 i oppgangene før 20. februar 2022.