Til andelseierne i Lillo Terrasse Borettslag

Ordinær generalforsamling 2023

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Lillo Terrasse borettslag vil avholde ordinær generalforsamling med start onsdag 26. april 2023.

Også i år vil generalforsamlingen bli gjennomført digitalt, men i tillegg vil vi holde et fysisk møte samme dag som generalforsamlingen starter. På det fysiske møte vil vi gjennomgå sakene og det vil også bli anledning til å avgi stemmer for de som ønsker det. I forkant av generalforsamlingen vil det komme en formell innkalling til generalforsamlingen samt tidspunkt og sted for det fysiske møtet.

Forslag som andelseier ønsker at generalforsamlingen skal behandle, må være styret i hende senest søndag 19. februar 2023. Styret vil også gjøre oppmerksom på at dersom det blir vedtatt kostbare forslag, vil dette kunne ha innvirkning på størrelsen til en eventuell økning av felleskostnadene.

Dersom man er interessert i et verv i styret kan valgkomiteen kontaktes innen søndag 19. februar 2023. Kontaktinformasjon til valgkomiteen er:

Elisabeth Augdahl Bertonen, tlf 46613726, epost: e.a.bertonen@medisin.uio.no

 

 

For å sikre en effektiv og god saksbehandling av forslagene som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må følgende punkter følges:

1. Det må formuleres en god skriftlig fremstilling i et eget dokument om hva saken dreier seg om. Det må også gå klart fram at forslaget ønskes behandlet på generalforsamlingen. Kall gjerne dokumentet for:
«Forslag til generalforsamlingen 2023 i Lillo Terrasse borettslag»
2. Dokumentet skal inneholde navn og leilighetsnummer til den eller de andelseiere som stiller forslaget.
3. Det skal formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over på generalforsamlingen. Her må det også foreligge en beskrivelse av hvordan forslagsstiller tenker at forslaget skal gjennomføres.
Forslagene sendes elektronisk fra Vibbo eller på epost med vedlegg til: lillo.terrasse@gmail.com
Alternativt kan man legge skriftlige forslag i styrepostkassene i oppgangene innen den 19. februar 2023.
Hilsen
Lillo Terrasse borettslag
Styret 11.01.2023